Stadgar

§ 1 Namn

Förbundets namn är Svenska Finlands Sportskytteförbund r.f., inofficiell förkortning SFS och dess hemort Helsingfors stad.

§ 2 Ändamål

Förbundet har till ändamål att bland Finlands svenskspråkiga befolkning väcka och vidmakthålla intresse för skyttesport samt främja skjutskicklighet.
I all sin verksamhet följer förbundet de etiska värderingarna samt fairplayprincipen inom idrotten. Förbundet strävar till att befrämja jämställdheten mellan könen.

§ 3 Verksamhet

Sitt ändamål söker förbundet nå genom

 • att sammanföra landets svenskspråkiga skyttar och föreningar till gemensamt och målmedvetet arbete för utvecklandet av skyttesporten samt genom att medverka till grundandet av nya i samma syfte arbetande föreningar,
 • att understöda nämnda föreningars verksamhet,
 • att bistå sina medlemmar med råd och upplysningar angående skytte och skjutbanor,
 • att anordna klasskjutningar, mästerskaps- och andra tävlingar i skytte samt skyttefester,
 • att utdela pris, diplom och hederstecken,
 • att bereda förbundets skyttar tillfälle att delta i skyttetävlingar anordnade av utom förbundet stående inhemska och utländska organisationer,
 • att för förbundets medlemmar anordna möten i frågor angående förbundets verksamhet och syften,
 • att verka för förbundets ändamål genom tryckalster,
 • att till stöd för sin verksamhet anskaffa nödiga penning- och andra medel samt mottaga gåvor och andra donationer.

§ 4 Språk   

Förbundets språk är svenska.

§ 5 Fana och märke

Förbundet har egen fana och bordsstandar, eget förbundsmärke, egna hederstecken samt egna klass- och mästerskapsmärken.

§ 6 Medlemskap

Förbundets medlemmar år registrerade svenskspråkiga skytteföreningar.
Till hederspresident och hedersmedlemmar kan vid förbundsmöte kallas personer, som genom inflytande eller framstående verksamhet befordrat förbundets ändamål.

De under moment 1 nämnda till förbundet anslutna föreningarna kallas i dessa stadgar medlemsföreningar.

Förbundets hederspresident samt hedersmedlemmar kallas i dessa stadgar enskilda förbundsmedlemmar.

Anhållan om medlemskap i förbundet skall göras skriftligen. Ansökan skall åtföljas av de av föreningen antagna stadgarna i två exemplar.
Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

§ 7 Utträde ur och avskiljande av medlem från förbundet 

Medlemsförening eller enskild förbundsmedlem äger rätt att efter lagenlig anmälan utträda ur förbundet. Medlemsförening kan av förbundsmöte genom enkel röstmajoritet förklaras skild från förbundet,

 • då dess verksamhet inte överensstämmer med förbundets ändamål,
 • då den inte före förbundets vårmöte erlagt årsavgiften. Detsamma gäller i tillämpliga delar även enskild förbundsmedlem.

Medlemsförening eller enskild förbundsmedlem, som utträder ur eller förklaras skild från förbundet, äger inte utbekomma någon del av förbundets tillgångar.

§ 8 Årsavgifter

Envar medlemsförening är pliktig att till förbundet årligen senast inom januari månad erlägga den på föregående höstmöte fastställda årsavgiften. Enskild förbundsmedlem är ej pliktig att erlägga någon årsavgift.

§ 9 Ledning och förvaltning

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, som i dessa stadgar kallas förbundsordförande, samt nio (9) medlemmar och deras ersättare. (suppleanter). Förbundsordföranden utses årligen vid höstmötet, vid vilket styrelsens övriga medlemmar väljs för en mandattid på tre (3) år. Av styrelsens medlemmar avgår årligen tre (3). Första gången sker detta genom lottning. Styrelsen sammanträder så ofta ärenden det påkallar. Styrelsen är beslutför då förbundsordföranden eller viceordföranden samt fyra (4) medlemmar är närvarande.

§ 10 Styrelsemöten 

Styrelsen utser årligen viceordförande, sekreterare och skattmästare. Viceordförande utses inom styrelsen. Sekreterare och skattmästare utses inom eller utom styrelsen.

Styrelsen sammankallas och förhandlingarna vid mötena leds av förbundsordföranden eller, då denne år förhindrad, av viceordföranden.

Protokollet justeras antingen vid följande möte eller genom att utse protokolljusterare vid varje möte.

Vid behov kan styrelsen ytterligare tillsätta specialutskott för handhavande av särskilda grenar av förbundets verksamhet. Till utskotten kan utses personer, som inte hör till styrelsen, men utskottsordförande bör alltid vara medlem av styrelsen.

§ 11 Namnteckning

Förbundets namn tecknas med utsättande av förbundets namn av förbundsordföranden eller viceordföranden endera med kontrasignering av antingen sekreteraren eller skattmästaren allteftersom handlingen angår ärenden som berör den enes eller andres verksamhetsområde.

§ 12 Styrelsens uppgifter

Styrelsen åligger-att i alla avseenden företräda förbundet samt föra dess talan vid domstol eller andra myndigheter,

 • att leda förbundets verksamhet,
 • att avgöra alla sådana frågor, vilka inte enligt dessa stadgar eller särskilt fattade beslut ankommer på förbundsmöte,
 • att senast fjorton (14) dagar före vårmötet avlämna bokslutshandlingarna till revisorerna för granskning,
 • att uppgöra förslag till verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsperiod.

§ 13 Arvoden 

Styrelsemedlemmarna åtnjuter av förbundsmöte fastställt arvode och reseersättning.

§ 14 Revision

Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår och skall överlämnas till revisorerna för granskning senast fjorton (14) dagar före vårmötet. Revisionsberättelsen bör tillställas styrelsen senast tre (3) dagar före vårmötet. Över anmärkning, som göres av revisorerna bör styrelsen avge skriftlig förklaring till vårmötet.

§ 15 Förbundsmöten

Förbundets högsta organ är förbundsmöte, vilket är ett vårmöte, som skall hållas före utgången av mars, ett höstmöte, som skall hållas före utgången av november samt extra förbundsmöten. Dessa möten avgör i sista instans alla frågor, som berör förbundets ledning, förvaltning och annan verksamhet.
Varje medlemsförening äger rätt att vid förbundets möte genom befullmäktigad representant utöva rösträtt med en (1) röst för varje begynnande 50-tal medlemmar i föreningen, dock högst fem (5) röster.
Förbundet sammanträder till ordinarie möten på kallelse av styrelsen på ort, som föregående möte bestämt. Kallelse bör skriftligen delges medlemsförening och enskild förbundsmedlem senast fjorton (14) dagar före mötesdagen.

§ 16 Vårmöte 

Vid förbundets vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. Väljs ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet.
 2. Konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
 3. Väljs två protokolljusterare för mötet.
 4. Granskas representanternas fullmakter.
 5. Föredras styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Föredras bokslutet och revisorernas berättelse.
 7. Besluts om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.
 8. Besluts om styrelsens propositioner.
 9. Behandlas av medlem framställda motioner. Motion bör för att upptas till behandling vara inlämnad till styrelsen senast sju (7) dagar före vårmötet. Bestämmelserna i § 14 föreningslagen bör dock iakttas.

Programmet på vårmötet bör därjämte, om möjligt, uppta föredrag och diskussioner.

§ 17 Höstmöte 

Vid förbundets höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. Väljs ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet.
 2. Konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
 3. Väljs två protokolljusterare för mötet.
 4. Granskas representanternas fullmakter.
 5. Fastställs verksamhetsplan för det kommande året.
 6. Fastställs årsavgift och budget för det kommande året.
 7. Väljs förbundsordförande för det kommande året.
 8. Väljs styrelsemedlemmar för de i tur avgående.
 9. Väljs två revisorer och suppleanter för dessa.
 10. Besluts om styrelsens propositioner.
 11. Behandlas av medlem framställda motioner. Motion bör för att upptas till behandling vara inlämnad till styrelsen senast sju (7) dagar före höstmötet. Bestämmelserna i § 14 föreningslagen bör dock iakttas.

Programmet vid höstmötet bör därjämte uppta föredrag och diskussioner.

§ 18 Extra möte

Extra förbundsmöte sammankallas av styrelsen, då den finner sådant nödigt eller, då minst en tiondedel (1/10) av samtliga medlemmar med angivande av de frågor, som därvid skall behandlas, fordrar sammankallande av möte. I kallelsen till extra förbundsmöte skall anges de ärenden, som skall behandlas. Extra förbundsmöte sammankallas på sätt och inom samma tid som anges i § 15 moment 3 ovan beträffande ordinarie möten.

§ 19 Stadgeändring 

Beslut om ändring av dessa stadgar år inte giltigt, om inte ändringsförslaget erhållit minst trefjärdedelar (3/4) av de vid mötet avgivna rösterna.

§ 20 Upplösning 

Beslut om upplösning av förbundet skall för att bli giltigt omfattas av minst trefjärdedels (3/4) röstmajoritet vid två på varandra följande förbundsmöten, av vilka det ena skall vara vårmöte.
Upplöses förbundet, skall dess tillgångar användas för syfte, som sammanhänger med förbundets ändamål. Beslut om användningen skall fattas vid förbundets sista ordinarie förbundsmöte.

§ 21 Övrigt 

I övrigt tillämpas föreningslagens bestämmelser.